Kvalitetsarbete

//Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

På Vuxenmottagningen bedriver vi kontinuerligt ett kvalitets- och miljöarbete. Genom vårt kvalitetsarbete säkerställer vi att våra rutiner fungerar och följs upp regelbundet. Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete med bland annat enkätundersökningar för att säkerställa att våra patienter är nöjda. Vi har ett internt avvikelserapporteringssystem som hjälper oss att hitta problemområden inom verksamheten som vi ständigt arbetar med att förbättra.

Exempel på kvalitetsmål är att informera patienter och allmänhet om psykisk ohälsa samt att öka funktionsnivån och livskvaliteten hos våra patienter samt ha ett aktivt patientinflytande genom referensgruppsarbete.

Miljö

Vi arbetar långsiktigt för en hållbar miljö som främjar människors hälsa. ISO certifiering pågår. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och verksamheten ska regelbundet sätta nya mål att begränsa miljöpåverkan. Vi ska följa och tillämpa lagar och andra krav som ställs på verksamheter för att värna om miljön. Vid alla inköp bedöms produkter eller tjänster utifrån om de innebär risk för hälsa eller miljö.

Exempel på miljömål är att minska onödig läkemedelsförskrivning genom att förskriva mindre förpackningar vid insättning av nya läkemedel samt att minska användandet av engångsförpackningar genom tillhandahållande av porslinsmuggar till kaffe för våra besökare. Vi har också som mål att öka inköpet av miljövänliga produkter.

Kvalitetsregistrering

Vuxenmottagningen deltar i nationellt kvalitetsregister med syfte att följa upp och förbättra vården för alla patienter. Detta görs bland annat genom att jämföra resultaten mellan olika enheter i landet.

I kvalitetsregister finns data om hälsa och om den vård som personen fått vid olika vårdenheter. Dessa data bearbetas tillsammans med uppgifter från andra patienter och sammanställningen görs på gruppnivå, och dina uppgifter är skyddade av sekretess. När uppgifterna inte längre behövs, tas de bort från registret.

Genom att vara med i kvalitetsregistren är man med och bidrar till att förbättra vården.
Personer som är med i registret kan när som helst begära att alla uppgifter som finns lagrade raderas ur registret. Som patient bestämmer man själv om man vill bli registrerad i kvalitetsregistret. Om man önskar mer information om kvalitetsregistret kan man kontakta mottagningens personuppgiftsombud eller klicka dig in på www.kvalitetsregister.se.

Folder om patientinformation