Psykiatripartners Barn och Ungdom

Psykiatripartners i Östergötland Barn och Ungdom har uppdraget att driva och utveckla den öppenvårdsbaserade Barn- och Ungdomspsykiatriska specialistvården och mellanvården i hela Östergötland. Från 2011 innefattade vårt uppdrag den västra länsdelen Mjölby, Boxholm, Ödeshög, Motala och Vadstena. Med fortsatt, samt utökat förtroende och I enlighet med nytt upphandlingsunderlag utökas Från 1/6 2016 vårt uppdrag att även innefatta de centrala länsdelarna; Linköping, Åtvidaberg, Kinda och Ydre samt de östra länsdelarna, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång. Vi har mottagningar i Motala, Mjölby, Norrköping samt Linköping

Hos oss arbetar barnpsykiatriker, psykoterapeuter, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnaster, specialpedagoger, logopeder, arbetsterapeuter samt administratörer. Alla med en solid grund i evidensbaserad psykologisk och psykiatrisk kunskap. Vi har kompetens inom en rad specifika behandlingsmodeller och alla som arbetar med psykologisk och psykoterapeutisk behandling på Psykiatripartners har KBT kompetens.

Vi erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar som baseras på evidensbaserade medicinska, omvårdnadsteoretiska, psykologiska och psykosociala insatser som följer både nationella och regionala riktlinjer.

Sekretesspolicy enligt nya dataskyddsförordningen 2018-05-25

När du söker vård på Psykiatripartners i Östergötland registreras olika uppgifter om dig.

Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att Psykiatripartners ska kunna erbjuda en god och säker vård. De används också för att kvalitetssäkra vår verksamhet och kan i vissa fall lämnas ut för forskning. Det kan finnas olika lagliga grunder till att Psykiatripartners får behandla dina personuppgifter: att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Psykiatripartners myndighetsutövning eller att ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn, personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar också uppgifter om undersökningar, behandlingar och diagnoser, samt om ekonomiska transaktioner. Psykiatripartners tar även in personuppgifter från allmänna källor som Folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Psykiatripartners sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?
Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga.

Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Psykiatripartners kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Om du har frågor om vilka åtgärder Psykiatripartners har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud: kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter:
Du har olika rättigheter när det gäller Psykiatripartners behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Psykiatripartners kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Psykiatripartners dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Psykiatripartners i Östergötland, organisationsnummer 55 90 43- 1739, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt:

Post: Psykiatripartners i Östergötland, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping
Telefon: 010-20 50 100
Psykiatripartners i Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som Psykiatripartners har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Psykiatripartners efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:
Post: Psykiatripartners i Östergötland, Dataskyddsombud, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping