Vem kan söka till/kontakta oss

Kriser och problem är en naturlig del av livet och hanteras oftast av individen själv, inom familjen, eller i den närmaste omgivningen som skolan.

I första hand kontaktas Barnhälsan eller Ungdomshälsan i ert område eller Elevhälsan på skolan. Se  länkar remittera till oss.

Barn- och ungdomspsykiatrisk hjälp kan behövas när svårigheterna blir omöjliga att hantera.

Vanligast är att någon av föräldrarna ringer oss men ungdomar kan söka själva. Du kan också komma till oss med remiss från BVC, skolhälsovården eller socialtjänsten.

När vårdgrannar remitterar till specialistpsykiatrin ska ett skriftligt underlag finnas som visar att insatser på specialistnivå är nödvändiga utifrån att egna insatser – eller andra insatser varit otillräckliga.
Då skolan remitterar för neuropsykiatrisk problematik, ska kartläggning ha gjorts ur främst ett pedagogiskt perspektiv (länk till pedagogisk kartläggning). Om kartläggningar ur psykologiskt, socialt och/eller medicinskt perspektiv finns är det en fördel om de bifogas då bedömningen blir mer grundad. Insatser i skolan ska redovisas och vara utvärderade.

När remissen är accepterad tar vi emot barn och ungdomar upp till 17 år för ett första bedömningssamtal. När du fyller 18 år söker du till vuxenpsykiatrin.

PRIORITERINGAR

Psykiatripartners prioriterar i första hand:

-akut suicidrisk.

I andra hand prioriteras svårigheter och tillstånd som innebär allvarligt funktionshinder eller där det finns risk för allvarligt funktionshinder. Exempel på det är psykos, depression, neuropsykiatrisk problematik som komplicerad ADHD, autism och Tourettes syndrom, paniksyndrom, ångestsyndrom, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom och tvångssyndrom.

Det finns svårigheter som inte omfattas av specialistpsykiatrin som exempelvis:

  • Sömnstörningar utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
  • Skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
  • Drogscreening/motsvarande för barn utan annan psykiatrisk sjukdom.
  • Oavsiktlig förgiftning.
  • Läkarbedömningar vid akuta omhändertaganden av socialtjänsten och barnet inte har en känd eller uppenbar psykiatrisk sjukdom.
  • Relations- och utvecklingskriser.
  • Normala sorgereaktioner.
  • Familjeproblem utan psykiatrisk diagnos, ”uppfostringsproblematik”.
  • Inlärningssvårigheter.

Hur går du tillväga?

Fyll i Egenremiss (klicka på denna länk) till Psykiatripartners och skicka till oss på adress Psykiatripartners i Östergötland AB, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping.

Egenremissen bedöms av vår remissgrupp och därefter får ni besked om beslutet där. Anser man att du hör till specialistvård kommer en tid via brev eller telefon till er.

Vid behov av akut kontakt enligt ovan prioriteringar, följ nedan länk med telefonnummer.

Telefonnummer och adresser finner du på våran kontaktsida

Vid första bedömningssamtalet får du träffa en behandlare som gör en bedömning om vilken typ av behandling du skulle vara i behov av. Ibland kan upp till tre bedömningssamtal behövas innan en första kartläggning/beteendeanalys är gjord och du får besked ifall du skall påbörja behandling hos oss. Beskedet får du under något av de tre första bedömningssamtalen. Föräldrarna eller någon annan betydelsefull vuxen bör följa med på besöket.

Information vid medicinering för patienter med pågående kontakt

Vid behov av t ex receptförnyelse (görs inom 3-5 arbetsdagar), av- eller ombokning mm använd gärna länkar www.1177.se på kontaktsidan.

För att kunna ställa in medicinen rätt behöver vi boka in uppföljningar för att bedöma effekt och biverkningar. Dessa medicinuppföljningar sker oftast hos sjuksköterska och ibland hos läkare. Uppföljningarna äger rum tätare i början. De kan därefter oftast glesas ut till en gång per tertial (tre gånger om året).

Om patienten uteblivit från två på varandra följande uppföljningsbesök hos sjuksköterska och/eller läkare sätts medicineringen ut. I så fall meddelar sjuksköterska detta familjen brevledes.

Intyg

Väntetid för läkarintyg (Till exempel vårdbidragsintyg, intyg om sjukskrivning, intyg om tillfällig föräldrapenning, intyg till transportstyrelsen mm).

Periodvis har vi väntetid från intygsförfrågan inkommit till dess intyget skrivs. Detta beror på att vi måste prioritera akut sjuka patienter före intyg. Läkarintygskön för respektive läkare prioriteras fortlöpande av vederbörande läkare. Särskilt under perioder av hårt tryck kan det ta lång tid, upp till tre månader, innan intyg skrivs. Intyg kan relativt ofta skrivas retroaktivt. (Vederbörande intygsskrivande tar ställning till detta från fall till fall).

Reseintyg för narkotiska läkemedel inom Schengen ordnar man själv via apoteket. Inget intyg från oss behövs.

Reseintyg för narkotiska läkemedel utanför Schengen skriver patientansvarig läkare (eller annan läkare om patientansvarig inte är på plats). Tänk på att inkomma med din förfrågan om intyg i god tid innan resan.

 

Tystnadsplikt

Vi är enligt lag skyldiga att skriva journal, men vi har samtidigt tystnadsplikt. Det betyder att inget som sägs eller skrivs förs vidare utan medgivande från dem det gäller. Ett undantag är då misstanke finns att barn misshandlas eller på andra sätt far mycket illa – då har vi anmälningsplikt till socialtjänsten och de berörda informeras då om detta.