Kvalitet och miljö

//Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö

Psykiatripartners bedriver ett kontinuerligt kvalitets- och miljöarbete. 2015 ISO-certifierades vårt ledningssystem enligt internationell standard ISO 9001 och ISO 14001.

Genom vårt kvalitetsarbete säkerställer vi att våra rutiner fungerar och följs upp regelbundet. Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete med bland annat enkätundersökningar för att säkerställa att våra patienter är nöjda. Vi har ett internt avvikelserapporteringssystem som hjälper oss att hitta problemområden inom verksamheten som vi ständigt arbetar med att förbättra.

Miljö

Vi arbetar långsiktigt för en hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och verksamheten ska regelbundet sätta nya mål att begränsa miljöpåverkan. Vi ska följa och tillämpa lagar och andra krav som ställs på verksamheter för att värna om miljön. Vid alla inköp bedöms produkter eller tjänster utifrån om de innebär risk för hälsa eller miljö.

Certifikat