Vårdutbud

/Vårdutbud

Vårdutbud

Vi erbjuder ett brett och varierat behandlingsutbud som baseras på evidensbaserade psykologiska, medicinska, omvårdnadsteoretiska och psykosociala insatser som följer både nationella riktlinjer samt Region Skånes riktlinjer. Vi ser det som viktigt att den vård vi erbjuder ska vara effektiv och av hög kvalitet och samtidigt vara anpassad till patientens förutsättningar och behov. Den psykologiska behandling vi erbjuder utgår ifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) vilket är en behandlingsform som visat på goda resultat när det gäller att behandla de flesta psykiska besvär.

Vården kan i vissa fall ges individuellt och i andra fall i grupp. Viss typ av vård ges på mottagningen men den kan även ges på andra platser, exempelvis kan vården ges i hemmet, på arbetsplatsen, på ett särskilt boende eller annan plats som anses lämplig. Även behandling via internet eller via guidad självhjälp kan ges vid behov.