Kvalitetsarbete

På Vuxenmottagningen bedriver vi kontinuerligt ett kvalitets- och miljöarbete. Genom vårt kvalitetsarbete säkerställer vi att våra rutiner fungerar och följs upp regelbundet. Vi bedriver ett ständigt förbättringsarbete med bland annat enkätundersökningar för att säkerställa att våra patienter är nöjda. Vi har ett internt avvikelserapporteringssystem som hjälper oss att hitta problemområden inom verksamheten som vi ständigt arbetar med att förbättra.

Exempel på kvalitetsmål är att informera patienter och allmänhet om psykisk ohälsa samt att öka funktionsnivån och livskvaliteten hos våra patienter samt ha ett aktivt patientinflytande genom referensgruppsarbete.

Miljö

Vi arbetar långsiktigt för en hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015. Vårt miljöarbete ska bygga på ständiga förbättringar och verksamheten ska regelbundet sätta nya mål att begränsa miljöpåverkan. Vi ska följa och tillämpa lagar och andra krav som ställs på verksamheter för att värna om miljön. Vid alla inköp bedöms produkter eller tjänster utifrån om de innebär risk för hälsa eller miljö.

Exempel på miljömål är att minska onödig läkemedelsförskrivning genom att förskriva mindre förpackningar vid insättning av nya läkemedel samt att minska användandet av engångsförpackningar genom tillhandahållande av porslinsmuggar till kaffe för våra besökare. Vi har också som mål att öka inköpet av miljövänliga produkter.

Kvalitetsregistrering

Vuxenmottagningen deltar i nationellt kvalitetsregister med syfte att följa upp och förbättra vården för alla patienter. Detta görs bland annat genom att jämföra resultaten mellan olika enheter i landet.

I kvalitetsregister finns data om hälsa och om den vård som personen fått vid olika vårdenheter. Dessa data bearbetas tillsammans med uppgifter från andra patienter och sammanställningen görs på gruppnivå, och dina uppgifter är skyddade av sekretess. När uppgifterna inte längre behövs, tas de bort från registret.

Genom att vara med i kvalitetsregistren är man med och bidrar till att förbättra vården.
Personer som är med i registret kan när som helst begära att alla uppgifter som finns lagrade raderas ur registret. Som patient bestämmer man själv om man vill bli registrerad i kvalitetsregistret. Om man önskar mer information om kvalitetsregistret kan man kontakta mottagningens personuppgiftsombud eller klicka dig in på www.kvalitetsregister.se.

Folder om patientinformation

Ny dataskyddsförordning gällande från 2018-05-25 (GDPR)

När du söker vård på Psykiatripartners i Östergötland registreras olika uppgifter om dig.

Uppgifterna behandlas i olika IT-system och register kopplade till din vård. Personuppgifterna behövs bland annat för att Psykiatripartners ska kunna erbjuda en god och säker vård. De används också för att kvalitetssäkra vår verksamhet och kan i vissa fall lämnas ut för forskning.

 

Det kan finnas olika lagliga grunder till att Psykiatripartners får behandla dina personuppgifter: att

det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Psykiatripartners

myndighetsutövning eller att ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas om dig beror på vilken typ av vård du söker. Det kan vara namn,

personnummer och kontaktuppgifter. Vi behandlar också uppgifter om undersökningar, behandlingar

och diagnoser, samt om ekonomiska transaktioner.

Psykiatripartners tar även in personuppgifter från allmänna källor som Folkbokföringen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Psykiatripartners sparar dina personuppgifter så länge det finns ett behov utifrån ändamålet och minst

så länge som lagen kräver. Uppgifter i patientjournaler sparas i minst tio år. Personuppgifterna kan komma att sparas längre tid för arkivändamål av allmänt intresse, för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Hur sprids dina personuppgifter?

Patientjournalen skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen. Det innebär att uppgifter i patientjournalen aldrig lämnas ut till obehöriga.

Den som arbetar i hälso- och sjukvården får bara ta del av journaluppgifter om dig som patient om han eller hon deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Psykiatripartners kan komma att lämna ut dina personuppgifter, exempelvis till andra vårdgivare eller

till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifterna kan också komma att lämnas ut till övriga EU och till tredje land, det vill säga utanför EU/EES. Personuppgifterna lämnas i så fall ut med stöd av tryckfrihetsförordningen, dataskyddsförordningen (GDPR) eller annan svensk lag.

Om du har frågor om vilka åtgärder Psykiatripartners har gjort för att skydda dina personuppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsombud: kontaktuppgifter nedan.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter när det gäller Psykiatripartners behandling av dina personuppgifter. Du har

rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och även att begära rättelse eller radering. En annan rättighet är att begära begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig och att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. De här rättigheterna är dock inte absoluta. Det betyder att Psykiatripartners kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån regelverket i dataskyddsförordningen och andra lagar.

Du kan kontakta Psykiatripartners dataskyddsombud om du vill åberopa dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen eller om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter hittar du nedan. Du har också alltid rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter

Psykiatripartners i Östergötland, organisationsnummer 55 90 43- 1739, är personuppgiftsansvarig ???

för personuppgiftsbehandlingen och kan kontaktas på följande sätt.

Post: Psykiatripartners i Östergötland, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping

Telefon: 010-20 50 100

Psykiatripartners i Östergötland har ett dataskyddsombud som är kontaktperson för anställda, patienter och andra som Psykiatripartners har registrerade personuppgifter om. Dataskyddsombudet arbetar med att informera, ge råd och rapportera avvikelser. Sammantaget kan det sägas att uppgiften är att övervaka att Psykiatripartners efterlever dataskyddsförordningen och annan lämplig lagstiftning

inom dataskyddsområdet.

Dataskyddsombudet kan kontaktas på följande sätt:

Post: Psykiatripartners i Östergötland, Dataskyddsombud, S:t Larsgatan 3, 582 24 Linköping