Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Psykiatripartners vuxen erbjuder psykiatrisk vård och behandling där vi arbetar utifrån metoder som bygger på nationella och regionala riktlinjer, SBU-rapporter, rekommendationer från Socialstyrelsen samt utifrån vedertagen praxis. Vår verksamhet är serviceinriktad och nytänkande och vi jobbar kontinuerligt med metodförbättringar.

För oss är mötet med patienten och dennes närstående den viktigaste garanten för att vi arbetar på ett professionellt sätt. Alla som kommer till oss ska bemötas med respekt, vänlighet och kompetens. Vi strävar efter att ha en välkomnande och trygg miljö där patienter och närstående känner att de är viktiga och värdefulla.

  • Vi lever upp till våra åtaganden och uppfyller minst kundens förväntningar.
  • Vi värnar om individens vilja och förmåga att utveckla verksamheten samt att utvecklas inom verksamheten.
  • Vi har ett förebyggande arbetsätt vilket gör att vi agerar snabbt om och/eller när vi upptäcker möjliga förbättringsområden.
  • Vi utgår från individens behov och erbjuder ett bemötande anpassat för varje enskild patient.
  • Vi följer kontinuerligt upp våra kvalitetsmål och utvecklar vårt kvalitetsledningssystem.
  • Den verkställande ledningen har ett övergripande ansvar för hela verksamhetens kvalitet.

Miljöpolicy

Vi bidrar aktivt till en miljöanpassad utveckling för nuvarande och kommande generationer. Genom vårt arbetssätt värnar vi om miljön och hushåller med naturens resurser.

  • Våra medarbetare har kunskaper om miljö och tar själv ansvar för att arbeta med miljöfrågor som en del i det dagliga arbetet.
  • Genom ständiga förbättringar arbetar vi med att minska miljöbelastningen gällande avfall, förbrukningsmaterial, energi, kemikalier och läkemedel.

  • När vi vid inköp väljer mellan likvärdiga produkter, väljer vi de med minst miljöpåverkan.

  • I vårt miljöarbete följer vi lagar och andra krav som är relevanta ur miljösynpunkt för vår verksamhet.