BUP

Behandling inom barn- och ungdoms­psykiatri

uppdrag av olika regioner driver och utvecklar vi den öppenvårdsbaserade barn- och ungdomspsykiatriska specialistvården. Vi tar emot patienter både digitalt och på våra mottagningar.

hero_vag_undersida_bup

Digital BUP-mottagning

Vi tar nu emot patienter mellan 8 och 17 år i Dalarna och Stockholm
på vår digitala BUP-mottagning. Digital BUP innebär att alla möten sker genom videosamtal.
Du kan läsa mer i blanketten för egenremiss.

Våra mottagningar i våra regioner

Region Clinic Cities More info
Allmänpsykiatri vuxenmottagning Norrköping, Linköping Read more
Samtalsmottagning Norrköping, Linköping Read more
BUP Norrköping, Linköping Read more
BUP Växjö, Ljungby Read more
Allmänpsykiatri vuxenmottagning Borås, Skövde Read more
NP Vuxenmottagning Malmö, Hässleholm Read more
NP BUP Malmö Read more
NP Vuxenmottagning Jönköping Read more
NP BUP Jönköping Read more
BUP Falun Read more
BUP Skövde Read more

Så hjälper vi dig

Kriser och problem är en naturlig del av livet och hanteras oftast av individen själv, inom familjen, eller i den närmaste omgivningen som till exempel skolan. Om svårigheterna blir omöjliga att hantera kan det behövas hjälp på specialistnivå.

Remiss till oss

Vanligast är att en förälder ringer oss, men som ungdom kan du också ringa själv. Du/ni kan antingen fylla i en egenremiss och skicka till vald klinik, eller komma till oss genom en remiss från BVC, Skolhälsovården, Socialtjänsten eller En väg in. Som första steg kan du gå till en vårdcentral för att få vägledning. 

När vårdgrannar remitterar till specialistpsykiatrin ska ett skriftligt underlag finnas som visar att insatser på specialistnivå är nödvändiga utifrån att egna insatser varit otillräckliga.

När skolan remitterar för neuropsykiatrisk problematik ska kartläggning ha gjorts, främst ur ett pedagogiskt perspektiv. Om kartläggningar ur psykologiskt, socialt och/eller medicinskt perspektiv finns är det en fördel om de bifogas då bedömningen blir mer grundad. Insatser i skolan ska redovisas och vara utvärderade.

Bedömningssamtal

Vid första bedömningssamtalet får du träffa en behandlare som gör en bedömning om vilken typ av behandling du är i behov av. Ibland kan upp till tre bedömningssamtal behövas innan en första kartläggning/beteendeanalys är gjord och du kan få besked om du rekommenderas att påbörja behandling hos oss eller inte. Beskedet får du under något av de tre första bedömningssamtalen. Förälder eller någon annan betydelsefull vuxen bör följa med på besöket.

Prioriteringar

Vi prioriterar i första hand akut suicidrisk.

I andra hand prioriteras svårigheter och tillstånd som innebär allvarligt funktionshinder eller där det finns risk för allvarligt funktionshinder. Exempel på det är psykos, depression, paniksyndrom, ångestsyndrom, ätstörning, posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom eller neuropsykiatrisk problematik som till exempel komplicerad ADHD, autism och Tourettes syndrom.

Det finns svårigheter som inte omfattas av specialistpsykiatrin:

  • Sömnstörningar utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
  • Skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom.
  • Drogscreening/motsvarande för barn utan annan psykiatrisk sjukdom.
  • Oavsiktlig förgiftning.
  • Läkarbedömningar vid akuta omhändertaganden av socialtjänsten och barnet inte har en känd eller uppenbar psykiatrisk sjukdom.
  • Relations- och utvecklingskriser.
  • Normala sorgereaktioner.
  • Familjeproblem utan psykiatrisk diagnos, ”uppfostringsproblematik”.
  • Inlärningssvårigheter.

Medicinering för patienter

Är du behov av till exempel receptförnyelse (görs inom 3-5 arbetsdagar), av- eller ombokning? Använd gärna länkarna till www.1177.se på kontaktsidan.

För att kunna dosera medicinen rätt behöver vi boka in uppföljningar för att bedöma effekt och biverkningar. Dessa medicinuppföljningar sker oftast hos sjuksköterska och ibland hos läkare. Uppföljningarna äger rum tätare i början. De kan därefter oftast glesas ut till tre gånger per år.

Om patienten uteblivit från två följande uppföljningsbesök på varandra avslutas medicineringen. Detta meddelas till familjen av sjuksköterska brevledes.

Intyg

Väntetid för läkarintyg (Till exempel vårdbidragsintyg, intyg om sjukskrivning, intyg om tillfällig föräldrapenning, intyg till transportstyrelsen mm).

Periodvis har vi väntetid från intygsförfrågan inkommit till dess intyget skrivs. Detta beror på att vi måste prioritera akut sjuka patienter före intyg. Läkarintygskön för respektive läkare prioriteras fortlöpande av vederbörande läkare. Särskilt under perioder av hårt tryck kan det ta lång tid, upp till tre månader, innan intyg skrivs. Intyg kan relativt ofta skrivas retroaktivt. (Vederbörande intygsskrivande tar ställning till detta från fall till fall).

Reseintyg för narkotiska läkemedel inom Schengen ordnar man själv via apoteket. Inget intyg från oss behövs.

Reseintyg för narkotiska läkemedel utanför Schengen skriver patientansvarig läkare (eller annan läkare om patientansvarig inte är på plats). Tänk på att inkomma med din förfrågan om intyg i god tid innan resan.

Tystnadsplikt

Vi är enligt lag skyldiga att skriva journal, men vi har samtidigt tystnadsplikt. Det betyder att inget som sägs eller skrivs förs vidare utan medgivande från dem det gäller. Ett undantag är då misstanke finns att barn misshandlas eller på andra sätt far mycket illa – då har vi anmälningsplikt till socialtjänsten och de berörda informeras då om detta.

Skicka en egenremiss

En egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, innebär att du själv söker vård genom att skicka in en remiss till någon av våra mottagningar.